Nedre Ugstad

Nedre Ugstad

Området ligger inntil og rett øst for rundkjøringen som danner krysset mellom Åsveien, Tofteveien og Grimsrudveien, hhv riksvei 289 og 281og fylkesvei 3. Altså gode veiforbindelser.

Avstand til Sætre og Tofte er henholdsvis 10 og 17 km. Til Drammen og Oslo er det henholdsvis 28 og 49 km. Det er mulig å komme med buss til Tofte, Sætre, Drammen og Oslo. Næringsområdet ligger i kort avstand til eksisterende boligområder. Samtidig ligger det tett inntil eksisterende næringsområder.

I tilknytning til vedtaket av reguleringsplanen ber
kommunestyret «rådmannen hensynta behovet for ny
dagligvare i området Klokkarstua – Verket i forbindelse
med kommuneplanreguleringen.» Det åpner en mulighet for
at del av næringsområde kan bli omregulert til dagligvarehandel. Før det evt. kan være mulig må dette inn i kommuneplanen og det må deretter lages en reguleringsplan som også inneholder en gangveistrekning på ca. 500m.

Forslag til planbestemmelser

Reguleringsplan for Nedre Ugstad.

Pkt 1. Planområde

Forslag 29. november 2011

Planområdet er vist med plangrense på plankartet datert 28.01.09, med siste revisjon av 14.02.11.

Pkt 2. Reguleringsformål

Området reguleres til:
1. Byggeområder

Område for kontor/industri. 2. Offentlige trafikkområder

Kjøreveg
Annen veggrunn Bussholdeplass Gang- og sykkelveg

3. Spesialområde Kommunalteknisk område

V egetasjonsbelte
Bevaring av landskap og vegetasjon Frisiktsone
Privat vei

4. Fellesområder Felles avkjørsel

Fortau

Pkt 3. Fellesbestemmelser

Alle nye ledninger for elektrisk strøm, telefon, TV m.m. skal føres fram i jordkabler.

Det må avgis grunn til nødvendige elektriske anlegg som transformatorkiosker,

kabelskap, veglysmaster og kabeltraseer og til vann- og kloakkledninger m.m. Dette

skal plasseres i samråd med kommunen.

Det tillates ikke iverksatt byggetiltak som berører fredete kulturminner. Dersom det

under eventuelle anleggsarbeider i området skulle dukke opp automatisk fredete kulturminner, skal arbeide straks stanses og kulturavdelingen i Buskerud fylkeskommune varsles, jfr. lov om kulturminner § 8.

Universell utforming. Uteområder og veianlegg skal utformes slik at det blir tatt hensyn til de spesielle behov som bevegelses-, syns- og hørselshemmede har når det gjelder framkommelighet, sikkerhet og orientering. Spesielt må en påse at atkomst fra parkeringsplasser til bygningenes inngangsparti og tilgjengelighet til og i bygg tilpasses bevegelseshemmede.

Eventuelle skilt, logoer, mv skal ha en nøytral form, være integrert i og tilpasset byggets fasader. Eventuelle henvisningsskilt, mv i tilknytning til tomteadkomster og uteareal skal ha en nøytral form, tilpasset strøket.

Eventuelle containere, mv tillates ikke plassert utomhus uten at dette skjer iht. godkjent utomhusplan hvor skjerming er ivaretatt.

Geoteknisk vurdering utført av geotekniker skal følge søknad om tillatelse til tiltak for hvert enkelt bygg eller annet tiltak. Stabiliteten av lokale fyllinger og skjæringer for