Hva skal en forretningsplan inneholde?

 

Hvor detaljert og omfattende en slik plan skal være, er opp til hver enkelt etablerer. Vurdere graden

av risiko og usikkerhet, størrelsen på investeringen og virksomhetens art. Det er ingen standardkrav til utformingen av en forretningsplan. De kan være forskjellige, alt etter type og omfang av den virksomheten som skal etableres.

 

En detaljert forretningsplan er grunnlaget for lån, kreditt eller annen støtte.

 

Sett deg ned og start arbeidet med en forretningsplan. Gå gjennom alle punkter og fyll inn så godt du kan.

 

1.      Forretningsideen.

Forretningsideen utrykker viktige ting om virksomhetens mål og hensikt. Ofte er den en kortfattet formulering om hva slags virksomhet som skal drives. Det er hensiktmessig å foreta en beskrivelse av bedriftens produkter og tjenester.

2.      Marked og markedsaktiviteter.

Du må bruke tid på å skaffe deg informasjon og oversikt over:

-          Marked

-          Kundene

-          Konkurrentene

Det er viktig å prioritere denne prosessen. Hvis du har mangelfull informasjon om det markedet du skal  betjene og velger uansett å gå videre med planleggingen, spør da deg selv:

-          Hvordan skal jeg nå mine kunder?

-          Hvordan tenker de?

-          Hva avgjør kundenes valg?

-          Hvorfor skal de velge mine produkter?

-          Hvordan skal jeg sette opp en markedsplan ut fra strategier?

-          Hvilke virkemidler skal jeg bruke?

 

3.      Produkt/ og eller tjeneste

Forsøk å beskrive egenskapene ved produktet eller tjenesten din så detaljert som mulig. Tenk også på Miljøkrav, merking, design og beskyttelse.

Produktvurdering:

-          Hva er fordelen med mitt produkt/ tjeneste?

-          Hvilke unike egenskaper har det?

-          Har det noen spesielle muligheter?

-          Hvilke erstatningsprodukter finnes ? ( trusler som kan true ditt produkt/tjeneste)

4.      Produksjon og innkjøp.

Tenk gjennom om du skal ivareta alle deler av virksomheten selv. Har du de kvalifikasjoner som trenges?

-          Råvarer og underleveranser.

-          Priser, leverings – og betalingsbestemmelser.

-          Maskiner og utstyr

-          Kjøpe nytt, brukt, leie eller lease?

-          Kvalitet og leveringsbestemmelser

-          Avtaler

 

 

Øvrig drift:

-          Arbeidsmiljø.

-          Er de nødvendige godkjenninger på plass? For eksempel Mattilsynet og arbeidstilsynet. Serveringsbevilging fra kommunen m.m

-          Lokalisering.

-          Priser på energi, vann, avløp og lokaler

-          Eie eller leie ( vurder pris og risiko)

 

5.      Økonomi.

Sett opp budsjett. Budsjett er en plan for økonomien. Et budsjett forteller oss hva som kommer til å skje. Et regnskap forteller hva som egentlig skjedde!

Det viktigste jobben med økonomi er å finne fram tallene som skal settes inn. Tallene kommer til å endres etter hvert som du får flere opplysninger og mer erfaring ved drift av egen virksomhet. Er din virksomhet avgiftspliktig settes alle budsjetter og kalkyler opp uten mva og investeringsavgift.

For å sette opp driftsbudsjett starter du med å finne frem alle de faste kostnadene som for eksempel:

-          Husleie

-          Leiekostnader

-          Lys og varme

-          Renovasjon

-          Leie av maskiner og utstyr.

-          Kontorrekvisita

-          Forsikring

-          Bruk av telefon og  e-post

-          Utgifter til reklame ect.

-          Regnskapstjeneste

-          Egen lønn

-          Sosiale utgifter

-           

6.      Finansiering

Finansering dreier seg om å skaffe de midlene du mangler fra rette kilder. Skal du starte for deg selv er det greit å vite hvor du skal henvende deg.

- Finnes det støtteordninger?

- Har jeg oppsparte midler?

- Kan jeg låne penger fra familie?

- Hvilken bank gir gunstig lån og bedriftsveiledning?

 

7.      Organisering og administrasjon av virksomheten

Når du skal starte din virksomhet er det mange formelle krav som må være på plass. Det offentlige og verden rundt stiller krav til registrering, avtaler og punktlighet.

-          Selskapsform og registrering.

-          Skal virksomheten ha ansatte? ( arbeidsgiveravgift)

-          Administrative rutiner

 

 

Det finnes mange elektroniske forretningsplaner på nettet som også gir veiledning til utfylling av planen:

www.altinn.no

www.innovasjonnorge.no

 

 

Lykke til!

 

Med hilsen

Heidi Grundvig

Hurum Næringsråd